Divendres, 14 de Juny de 2024

Avís Legal

L'accés a www.fecomlleida.com és totalment voluntari i atribueix a qui el realitza la condició d'usuari que accepta, des d'aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, les condicions previstes en el present avís legal.

L'usuari assumeix, coneix i accepta, en visitar la pàgina, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que conté aquesta pàgina, apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius, i en tot moment poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

La Federació de Comerç de Lleida es reserva el dret de suspendre temporalment o d’anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web en funció de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Així mateix, es reserva el dret unilateral de modificar-ne les condicions d'accés i els seus continguts.

RESPONSABILITAT

La Federació de Comerç de Lleida no garanteix el funcionament correcte de la pàgina, o informació, programari, materials o productes continguts en ella en la mesura que ho permeti la legislació.

Tant l'accés com l'ús de la pàgina i de la informació que conté, és exclusiva responsabilitat de qui l’utilitza. La Federació de Comerç de Lleida no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web, de l'accés i ús de la informació que conté, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents que pugui haver-hi emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió, del mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d’aquest.

La Federació de Comerç de Lleida no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers, accessibles des del portal de la Federació de Comerç de Lleida per mitjà d'enllaços o hipertext al portal de la Federació de Comerç de Lleida o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de la Federació de Comerç de Lleida, excepte autorització expressa d'aquesta última.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix, queda prohibit el seu ús amb finalitats il·lícites contra la Federació de Comerç de Lleida o qualsevol tercer, o que, d’alguna manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal de la pàgina web.

El contingut de la pàgina web (fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, etc.), està protegit per les lleis espanyoles i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l'accés a la pàgina implica renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret a la utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els seus continguts sense prèvia i expressa autorització de la Federació de Comerç de Lleida.

Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (i) aquest dret s'exerciti segons el principi de bona fe, (ii) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, i (iii) es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut d'aquestes condicions, seran competents els jutjats i tribunals del domicili usuari.

 

CONNEXIONS A ALTRES LLOCS WEB

Les connexions d'aquest lloc web a llocs web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquestes connexions, s'abandonarà aquest lloc web. La Federació de Comerç de Lleida no ha revisat tots els llocs web de tercers, i no controla ni és responsable d’aquests llocs web o del seu contingut. En conseqüència, la Federació de Comerç de Lleida no abona ni fa cap declaració respecte a aquests llocs web o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que s’hi trobin, o qualsevol resultat que pugui aconseguir-se per mitjà de la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels llocs web de tercers connectats a aquest lloc web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

EN CAP CAS LA FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LLEIDA, ELS SEUS SUBMINISTRADORS O ELS ALTRES TERCERS MENCIONATS EN AQUEST LLOC WEB SERAN RESPONSABLES DE DANYS DE QUALSEVOL TIPUS (INCLOENT, ENTRE D’ALTRES, ELS DANYS RESULTANTS DE PÈRDUES DE BENEFICIS, PÈRDUA DE DADES O INTERRUPCIÓ DE NEGOCI) QUE RESULTIN DE L'ÚS, IMPOSSIBILITAT D'ÚS O DELS RESULTATS DE L'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, QUALSEVOL LLOC WEB CONNECTAT A AQUEST O DELS CONTINGUTS O INFORMACIÓ CONTINGUDA EN QUALSSEVOL D’AQUESTS LLOCS WEB, TANT SI AQUESTA RESPONSABILITAT ES BASA EN GARANTIA, CONTRACTE, CULPA O NEGLIGÈNCIA, O EN QUALSEVOL ALTRA TEORIA LEGAL, I AMB INDEPENDÈNCIA QUE S'HAGI AVISAT O NO SOBRE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS.

LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN AQUEST LLOC WEB POT NO SER EXHAUSTIVA I ESTAR SUBJECTA A MODIFICACIONS. LA FEDERACIO DE COMERÇ DE LLEIDA NO ASSUMEIX L'OBLIGACIÓ D'ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUEST LLOC WEB.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1 RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA (FECOM)

CIF: G25021239

Adreça: C/ Balmes, 21, 1er, C.P. 25006 Lleida

Tel. 973245754

e-mail: administracio@fecomlleida.com

Delegat de Protecció de Dades: Normanet Serveis Jurídics i Empresarials, S.L.P.

Contacte DPD.: dpo@normativa.net

Registre d’Associacions i Organitzacions de Comerciants de Catalunya. Núm. d’inscripció: 175, secció B.

 

2 FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

“A la FECOM tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens vincula amb els socis, clients, col·laboradors i proveïdors, amb les persones de contacte, estaments i organismes oficials, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis encomanda, la facturació, comptabilitat, gestió laboral, xerrades i formació.”

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil/comercial, i/o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat de forma expressa, i en tot cas de forma indefinida per als socis, clients,  proveïdors i persones de contacte actius, i de forma indefinida per als socis, clients, proveïdors i persones de contacte no actius.

 

De conformitat amb la Llei General Tributària, i altres lleis tributàries d'aplicació, les dades merament fiscals es conservaran durant el termini que estableixen les lleis tributàries, de conservació de factures emeses i rebudes, sent en l'actualitat de 5 anys a partir de l'emissió de la corresponent factura de prestació de serveis. ”

 

3 LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

“La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la prestació de serveis encomanda pel soci, encomanda al proveïdor i que uneix a ambdues parts, segons els termes i condicions que consten en el contracte de prestació de serveis.”

 

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis ens vincula.”

 

4 DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

“Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.

 

5 DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

“Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1 Responsable”

 

6 PROCEDÈNCIA

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas en què hagi prestat el consentiment directament, o bé a través d'altres empreses/associacions/entitats amb les quals vostè manté una relació laboral o contractual i del que existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la FECOM pugui obtenir i tractar les seves dades.

 

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè, en funció de la prestació de serveis que hagi contractat amb nosaltres, la qual cosa no significa que tinguem totes aquestes dades seves.

 

Les categories de dades que es tracten són:

·         Dades d'identificació: nom i cognoms

·         Nom empresa

·         NIF/CIF

·         Adreces postals o electròniques

·         Signatura digital/electrònica

·         Telèfon

·         Categoria professional

·         Fotografia

·         Informació comercial

·         Dades econòmiques, financeres i assegurances

Dades de característiques personals, circumstàncies socials, dades d’ocupació, transacció de béns i serveis.

 

LLEI SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

De conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem de:

a) El nostre nom o denominació social: FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA.
b) El nostre domicili social: c/ Balmes, 21 1r 25006 Lleida.
c) La nostra adreça de correu electrònic: administracio@fecomlleida.com
d) El propietari del nom de domini http://www.fecomlleida.com és la Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida. El mateix ha estat comunicat al Registre d'Associacions i d’Organitzacions de Comerciants de Catalunya. Núm. d'inscripció: 175, secció B.
e) El nostre número d'identificació fiscal és: G25021239
f) En el supòsit d'oferir productes i serveis a través de la nostra web, pot consultar-ne els preus al mateix lloc web, o pot consultar-los directament a la Federació de Comerç de Lleida.

La contractació electrònica dels nostres productes i/o serveis es regirà pel que estableix el títol IV de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la resta de normes d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari autoritza amb caràcter previ i exprés, en acceptar les presents condicions d'ús del lloc web, en omplir qualsevol formulari de recollida de dades, en contractar qualsevol servei o adquirir qualsevol producte, així com per a l'enviament de missatges electrònics amb què podem obtenir la seva adreça de correu electrònic, la recepció de comunicacions, publicitàries o no, a través del correu electrònic.

Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té dret de revocar aquest consentiment amb la simple notificació d’aquesta voluntat per mitjà de correu postal o electrònic.