Divendres, 14 de Juny de 2024

Fecom és una agrupació de gremis i associacions de comerciants

La Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida, Fecom és una agrupació de gremis i associacions de comerciants fundada l'any 1977 amb la finalitat de defensar els interessos econòmics, socials i professionals dels comerciants.

La missió corporativa de l'entitat expressada en el vessant social i econòmic es basa en la negociació de convenis col·lectius laborals, en la representació dels interessos dels comerciants, en la representació de serveis a gremis i a associats individuals, així com en la coordinació i el suport tècnic a gremis i a associacions de comerciants.

La FECOM vol donar una decidida resposta professional a tots i a cada un dels reptes que ens planteja el futur. Ara, més que mai, accepta la responsabilitat de liderar el comerç i fomentar la seva transformació.

“Els membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de FECOM (art.61) no tindran dret a cap tipus de retribució”

 

 

Marc  Jurídic

1.       Normativa Aplicable. El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

-          Constitució Espanyola, articles 7,22,i 28.1.

-          Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).

-       Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9).

           -          Llei Decret 873/1997, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1997.

-          Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’apropa el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.

-          Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’apropa el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).

-          Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).

-          Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva ( BOE de 10 de maig de 1977).

-          Codi penal (articles 510 a 521).

-          Codi Civil (articles 28,35 al 39,41).

-          Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de maç, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) (2).

-          Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registre d’associacions.

-          Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

-          Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.

-          Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

(2) La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quan fa referència a l’art. 7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís  “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”.

 

A nivell autonòmic:

-          Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 d maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 de gener 2015.

 

Última actualització: 09-02-2016


AdjuntMida
ESTATUTS_FECOM_1.pdf3.91 MB